Chi bộ Công ty cổ phần phát triển nhà xã hội - HUD.VN: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

15:15:00 - 20/09/2016

Ngày 16/9/2016, tại phòng họp tầng 2, tòa nhà 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Liên chi bộ: Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN, Chi nhánh miền bắc - HUD, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho toàn thể các đồng chí đảng viên trong liên Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; các Văn kiện của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013. Các Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, để tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc cũng đã triển khai, phổ biến một số các nội dung cơ bản về Kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"


Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty triển khai Chương trình hành động của Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ chính mà Tổng công ty đặt ra và phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD quán triển triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương khẳng định, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong từng Chi bộ Đảng cơ sở; đồng thời, sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ và vận dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao những nhận thức về thực trạng, những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở chi bộ mình gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác.


Các đồng chí đảng viên trong Liên chi bộ: Công ty HUD.VN,Công ty HUDSE và Chi nhánh miền bắc - HUD

Bình luận
Chưa có phản hồi