UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn chỉ đạo tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đăng: Phạm Trung Thành(31/03/2017) -– Lượt xem: 0