Hội đồng quản trị Công ty

 


1
 
Ông Nguyễn Quang TuấnChủ tịch Hội đồng quản trị
2Ông Tống Trường Hải

 

Ủy viên Hội đồng quản trị - TGĐ

 

3Ông Trần Văn Long

 

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó TGĐ

 

4Ông Đặng Hồng Quang

 

Ủy viên Hội đồng quản trị

 

5Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng
 

 

 

Ban Tổng giám đốc

 

 

1

 

Ông Tống Trường Hải

 

 

Tổng giám đốc

 

2Ông Lê Sỹ Cường

 

Phó Tổng giám đốc 

          3

 
Ông Trần Văn Long

Phó Tổng giám đốc

 

 

Các phòng ban Công ty

 

 

STT

Phòng/ban

 

Điện thoại liên hệ: 024.36686610/máy lẻ

 

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

024.36686610

 

2Phòng Tài chính Kế toán

 

103

 

3Phòng Kinh doanh

 

106

 

4Phòng Kế hoạch - Đầu tư

 

107

 

5Phòng Quản lý xây lắp

 

124