Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

10:02:00 - 20/10/2016
Bình luận
Chưa có phản hồi