Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

11:04:00 - 24/10/2014

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD:

/upload/7744/fck/files/BXD_09-VBHN-BXD_29082014_signed.pdf 

Bình luận
Chưa có phản hồi