Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

11:06:00 - 24/10/2014

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng: 

/upload/7744/fck/files/BXD_07-VBHN-BXD_29082014_signed.pdf

Phụ lục:

/upload/7744/fck/files/BXD_07-VBHN-BXD_29082014_PL.pdf

Bình luận
Chưa có phản hồi