Quyết định 3980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đính chính một số nội dung của Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QD-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội

11:48:00 - 07/11/2016
Bình luận
Chưa có phản hồi